Danh mục cơ sở

Quyết định - Chứng nhận ĐKDN

TCCS 01 của chế phẩm vi sinh Michiko TĐN xử lí ao hồ

TCCS 02 của chế phẩm vi sinh Michiko NVQ xử lí môi trường

TCCS 03 của chế phẩm vi sinh Michiko THT bồi dưỡng đất

TCCS 04 của chế phẩm vi sinh Michiko NVD vi sinh vật đối kháng

TCCS 05 của chế phẩm vi sinh Michiko ĐKĐ Vi sinh vật đối kháng

TCCS 06 của chế phẩm vi sinh Michiko tổng hợp

TCCS 07 của chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko TKD

Phiếu kết quả phân tích