Cây chanh leo

Có hai loại chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko được sử dụng khi trồng cây chanh dây: Chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko Tổng hợp (sau đây gọi tắt là Michiko TH) dạng viên hoặc dạng bột màu đen nâu và Chế phẩm vi sinh Microbio-Michiko THT bồi dưỡng đất (sau đây gọi tắt là Michiko THT […]

Sử dụng chế phẩm vi sinh microbio-michiko cho cây công nghiệp ngắn ngày

I. CÂY LẠC (CÂY ĐẬU PHỘNG) Cây lạc được trồng phổ biện ở nước ta nhưng tập trung chủ yếu trên đất phù sa nhẹ, đất xám bạc màu, đất cát biển, đất cát. Lạc là cây họ đậu, có vi khuẩn cộng sinh trên mặt rễ, có khả năng cố định đạm để cung […]